Socialdemokratiets valgprogram Fælles om Dragør

Socialdemokratiet har gennem de sidste næsten 120 år været med til at tage ansvar for Dragør, og det vil vi fortsat gøre. Det er afgørende for Socialdemokratiet at søge indflydelse og præge kommunens udvikling med mest muligt socialdemokratisk politik. Det mener vi bedst sikres ved et bredt samarbejde mellem kommunalbestyrelsens partier – et samarbejde vi er klar til at sætte os i spidsen for.

Socialdemokratiet vil arbejde for, at Dragør Kommune skal være både socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtig med følgende tre fokuspunkter:

 • Velfærd først: Vi prioriterer udviklingen af velfærdssamfundet, så vi kan tilbyde det gode liv for alle borgere i Dragør.

 • Bæredygtighed: Vi vil tage bæredygtige beslutninger ved at implementere FN’s verdensmål og derigennem sikre mennesker, miljø og natur i Dragør.

 • Sund økonomi: Vi vil tage ansvarlige beslutninger, således at vi opnår en stabil og sund økonomi i balance, for at sikre varig velfærd og fortsat udvikling af Dragør Kommune.

I valgprogrammet redegør vi for vores politiske mål og ambitioner for Dragør, som vil danne ramme og retning for det socialdemokratiske arbejde i Dragør Kommunalbestyrelse i perioden 2022-2025.


Socialpolitikken er hjertet i Socialdemokratiet og vi mener, at alle borgere skal have lige muligheder uanset køn, etnicitet, religion, seksuel orientering, handicap, social baggrund eller økonomisk formåen. Derfor vil vi sikre, at når man har det svært i hverdagen, får man den fornødne hjælp og støtte. Vi skal samtidig arbejde for tidlig indsats og for den nødvendige hjælp til selvhjælp.

Vi mener, at vi har et særligt ansvar overfor socialt udsatte borgere, således at vi sikrer, at alle kommer med i det kommunale fællesskab, uanset om den enkeltes situation skyldes sygdom, omsorgssvigt, handicap, misbrug eller andre årsager. Når og hvis man har brug for hjælp, råd og vejledning, skal vi som kommune være klar til at yde hjælpen, når den efterspørges, og vi skal derfor sikre, at borgerne får kendskab til kommunens tilbud samt de supplerende tilbud, der er mulighed for gennem det forpligtende samarbejde i Tårnby. Har man brug for sociale ydelser, skal man have adgang til råd og vejledning, således at den enkelte borger kender til sine rettigheder og pligter og kan agere derefter.

Vi skal i vores sundhedspleje og i vores institutioner og skoler være opmærksomme på børn med særlige behov. I hjemmeplejen og på plejehjemmet skal vi sikre et trygt og værdigt liv for de ældre. For handicappede skal vi sikre, at man har de samme muligheder som alle andre borgere. Der skal nemlig være plads til alle i Dragør. Det betyder også, at når vi byder velkommen til mennesker fra andre lande, skal vi gøre det på en ordentlig og værdig måde samt stille krav til deres deltagelse i det danske samfundsliv.

Socialdemokratiet i Dragør har med dette valgprogram specifikt sat fokus på børn og unge, handicappede og ældre, men vi tænker indsatsen på socialområdet bredt. Ved at prioritere velfærd vil vi skabe et godt liv for alle borgere i Dragør.

Vi vil understøtte de mange frivillige fællesskaber og foreninger, som også bidrager væsentligt til det gode liv for vores borgere.

Socialdemokratiet vil:

 • Fremme et godt liv for alle borgere i Dragør

 • Skabe det gode børneliv

 • Understøtte vores frivillige fællesskaber og foreninger

 • Prioritere velfærd

 • Arbejde for støtte-kontaktordningen til de mest udsatte borgere

 • Sikre god og tilgængelig vejledning ved sygdom og misbrugsbehandling

 • Sikre et godt samarbejde med de almene boligselskaber om det boligsociale arbejde

 • Sikre at borgerrådgiverordningen videreføres

Børnene er vores fremtid. Socialdemokratiet mener, at velfærd til børn og unge i form af omsorgsfuld sundhedspleje, dagpleje, trygge daginstitutioner, gode skoler og fritidstilbud er afgørende for at skabe de bedste muligheder for børn og unge, så vi kan give alle en god start i livet.

De allerførste leveår i en lille ny borgers liv er de absolut vigtigste og derfor også tidspunktet, hvor enhver indsats giver de bedste resultater. Vi vil fortsat sikre en høj kvalitet indenfor sundhedspleje med hjemmebesøg efter individuelt tilpassede plan og konsultationsmuligheder efter behov. Tidssvarende muligheder i vores daginstitutioner skal sikre, at vi kan leve op til pasningsgarantien, så der tages vare på vores børn med faglighed og omsorg.

I Dragør har vi en generel tilfredsstillende normering i vores kommunale daginstitutioner. Desværre må vi konstatere, at vi ikke i de seneste år har kunnet efterleve de gode intentioner i de politiske beslutninger med tilstrækkeligt uddannet personale. Socialdemokratiet vil derfor arbejde på at tiltrække og fastholde flere dygtige pædagoger. Vi vil tage initiativ til at tilbyde videreuddannelse af alle vores dygtige og engagerede medarbejdere, og derved medvirke til skabe en god og tryg hverdag for vore børn og unge.

Vi vil sikre høj kvalitet i vores daginstitutioner og skoler i et tidssvarende og rummeligt fysisk, og socialt miljø, hvor børnene trives, udvikles og lærer.

Vi ønsker for alle elever i Dragør, at de møder en fleksibel skole, hvor der eksperimenteres og undersøges. Hvor faglig fordybelse og temaperioder veksler, hvor Friluftskolen inddrages - kort sagt en skole hvor eleverne trives, uddannes og dannes i et højt fagligt og trygt miljø.

Kvalitet, udvikling, anerkendelse, trivsel og tryghed skal være kendetegnende for alle tre skoler i Dragør, så vi kan sende alle vore børn og unge godt afsted med mod på livet og de nye udfordringer, der venter.

Vi vil fortsat arbejde på at få en fælles forståelse af inklusion, som handler om værdier og ikke placering af enkeltpersoner. I Dragør har vi en høj inklusionsprocent, dette er af positiv betydning for de fleste børn med særlige behov, således at de kan forblive i deres nærmiljø. Det betyder også, at både vores medarbejdere, de fysiske rammer og børnefællesskaber skal tilføres de nødvendige ressourcer, så vi opnår den mest positive effekt for alle både børn og voksne.

Socialdemokratiet vil have fokus på tidlig indsats, på god indslusning i dagtilbud, skoler og fritidstilbud og derved forebygge ressourcekrævende forløb for børn og unge.

For de børn der måtte have særlige behov, skal vi være klar med tiltag, der understøtter den enkelte. Dette gælder både på faglige, sociale og personlige områder.

Klub Dragør og SSP i Dragør udfører en række vigtige opgaver med og omkring vores unge. Socialdemokratiet ønsker at tilbagerulle de seneste års besparelser på området, da det arbejde, der udføres for at sikre vores unge en god fremtid, er af uvurderlig betydning.

Socialdemokratiet ønsker at prioritere og udvikle de fysiske rammer i daginstitutioner, skoler og fritidsordninger, således at byens børn og unge vokser op i rammer, der kan inspirere og bidrage til trivsel samt et godt lærings– og dannelsesmiljø.

Vi ønsker desuden at understøtte vores børn og unges muligheder for et aktivt og inspirerende fritids– og kulturliv blandt andet gennem vores bibliotek, naturen, i vores sportsklubber og foreninger.

Socialdemokratiet vil:

 • Understøtte alle børns trivsel i trygge, udviklende og omsorgsfulde fællesskaber

 • Udfordre alle børn, så de lærer, så meget de kan, og udnytter deres potentiale

 • Arbejde for kortere skoledage samt tildeling af ressourcer til holddannelse/to-lærerordning og co-teaching

 • Give større mulighed for at uddanne vores pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter via kommunale ressourcer og dermed sikre at fordelingen i institutionerne med 60% pædagoger og 40% pædagogmedhjælpere opnås.

 • Arbejde på at inklusionen kommer til at fungere godt både for vores børn med særlige behov og for fællesskabet ved at tilføre de nødvendige ressourcer og sikre relevant uddannelse til vores medarbejdere

 • Sikre at børn med særlige behov kan blive i Dragør, så længe det er til gavn for barnet samt sikre, at vores lærere, pædagoger mv. har den nødvendige faglige ekspertise

 • Fremme dialog mellem forældre, børn og unge, politikere og institutions- og skolevæsenet ved blandt andet at afholde et årligt Børne- og Ungetopmøde

 • Genåbne Dragør Musik og Kulturskoles billed- og dramaskole

For Socialdemokratiet handler handicappolitik først og fremmest om lige muligheder for at sikre mennesket så meget frihed og selvbestemmelse i hverdagen som muligt. Her er hjælpemidler og indretningen af kommunens faciliteter afgørende.

Vi skal arbejde for de bedste og nyeste hjælpemidler til vores borgere – og hjælpemidler skal leveres så hurtigt som muligt, da de er alt afgørende for mest mulig kontrol i eget liv og eventuel rehabilitering.

I indretningen af vores kommune skal vi huske, at menneskers førlighed er forskellig – men kommunen skal være for alle. Alle borgere skal kunne komme ubesværet rundt og vores kommunale fysiske og sociale virkelighed skal være præget af en høj grad af tilgængelighed.

Mødet med kommunen som myndighed skal være præget af åbenhed, forståelse og ikke mindst respekt for den enkeltes situation, det gælder både på børne og voksenområdet.

Der skal være en tæt dialog med den enkelte og dennes pårørende, og vi skal være bevidste om skellet mellem, hvornår et tilbud eller en indsats løses i Dragør eller i Tårnby – for uanset hvad er det Dragørs ansvar.

Socialdemokratiet ønsker, at man som borger med et handicap- om det er medfødt eller opstået senere i livet - om det er psykisk eller fysisk, skal kunne deltage i lokalsamfundets kultur- og fritidstilbud. Her er det afgørende, at der ydes målrettede tilbud til den enkelte, da mennesker er forskellige.

Socialdemokratiet vil:

 • Arbejde for at tænke handicappolitik på tværs af aldre

 • Arbejde for at sikre at alle, uanset handicap, har de lige muligheder

 • Sikre et godt samarbejde og inddragelse af handicaprådet

 • Øge bevillingen til handicapvenlige tiltag

 • Afholde handicaptopmøde i den kommende valgperiode

 • Udarbejde nye kvalitetstandarder for hjælpemidler der sikrer borgeren mest mulig frihed og selvstændighed i hverdagen

 • Sikre gode rammer for Botilbuddet Wiedergården

Socialdemokratiet ønsker at skabe en tryg hverdag for alle ældre. Alle de, som efter et langt liv har brug for hjælp, skal kunne regne med, at der er en stabil og sikker ældrepleje. En ældrepleje fyldt med nærvær, respekt og selvbestemmelse.

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at ældreområdet er udfordret. Der mangler varme hænder. De ansatte er under pres, der bliver løbet stærkt. Vi lever længere, også i Dragør – og det er godt, for det betyder at flere oplever at have mere tid med deres forældre, bedsteforældre og sågar oldeforældre. Derfor har vi en afgørende opgave med at sikre, at ældreområdet er rustet til fremtiden.

Socialdemokratiet vil prioritere omsorgsfuld pleje af den enkelte, og vi skal sikre at færre bliver genindlagt. Vi skal undgå al unødvendig kontrol og registrering og dermed skabe tid til kram, smil og nærvær.

Det er vigtigt for Socialdemokratiet, at de ansatte, som kommer i hjemmet hos borgeren, er de samme personer, og at de har den fornødne tid til pleje og nærvær. Vi ønsker at minimere forbruget af vikarer. Der skal skabes rammer for, at flest muligt kan blive længst muligt i eget hjem.

På plejehjemmet Enggården vil vi medvirke til, at der er de fornødne ressourcer til pleje af de sårbare beboere.

Vores medarbejdere har svært ved at nå det hele, derfor skal vi fortsætte arbejdet med fastholdelse og rekruttering, så der er kollegaer nok.

Fritvalgsordningen udfordrer ældreområdets økonomi. Vi vil derfor gøre hvad vi kan for at modvirke skævheden mellem den kommunale og den private hjemmepleje.

Den ældres behov skal altid være i fokus. Nu er det vores tur til at tage os af dem, ligesom de engang tog sig af os.

Vi skal have Danmarks bedste ældrepleje – både at være gammel i og at arbejde i.

Socialdemokratiet vil:

 • Sikre fokus på forebyggelse, sundhed og tidlig indsats med borgeren i centrum

 • Arbejde for at området løbende tilføres den nødvendige økonomi i takt med at vi bliver flere

  ældre.

 • Arbejde for at skabe gode rammer for princippet ”længst mulig tid i eget hjem”

 • Sætte fokus på det store antal genindlæggelser i kommune

 • Mindske behovet for brug af vikarer i ældreplejen og på Enggården

 • Arbejde for at indføre en lokal klippekortsordning, der giver mulighed for ekstra hjælp i hverdagen til fx en gåtur

 • Udarbejde nye kvalitetstandarder for hjælpemidler der sikrer borgeren mest mulig frihed og selvstændighed i hverdagen

 • Understøtte arbejdet i beboerbestyrelsen på Enggården

 • Sikre et fortsat godt samarbejde med Ældrerådet

Socialdemokratiet ønsker at sætte folkesundheden på dagsordenen - alle borgere skal have mulighed for det gode og sunde liv – både psykisk og fysisk – og her er forebyggelse og tidlig indsats afgørende.

Dragør Kommune skal gå forrest i at bryde tabuet om psykisk sygdom. Psykisk sygdom skal frem i køen, vi skal turde tale om det og vores medarbejdere, både sagsbehandlere og sundhedspersonale skal kunne forstå og rumme borgere med psykisk sygdom.

En stor del af arbejdet med psykisk sygdom ligger hos Tårnby kommune gennem det forpligtende samarbejde og/eller i Region Hovedstaden. Her er det vores opgave at understøtte borgerens navigering mellem myndighederne, og vi skal hjælpe mest muligt i forhold til enten Tårnby Kommune eller Region Hovedstaden.

I forhold til den generelle sundhed, ser vi en kedelig tendens i Dragør Kommune inden for områderne kost, rygning, alkohol og motion (KRAM). Derfor vil vi sætte øget fokus på disse faktorer, der genererer svære livstilssygdomme, som både forkorter og forringer livet. Vi skal sikre gode sundhedstilbud med god vejledning og mulighed for sundhedsforbyggende tilbud.

Sundheden og de sunde valg skal sættes i spil i alle fællesskaber hvor kommunen sætter rammen, lige fra børn og unge i institutioner og skoler til de ældre på plejehjemmet. Det gælder især kost, hvor der også skal sættes fokus på råvare og økologi, men også på tiltag, der kan udsætte unges alkohol debut og forhindre at unge begynder at ryge.

Vi lever i et samfund, hvor unge er under et stort pres. Uddannelse, kropsidealer og meget andet fører desværre til alt for ofte til stress, angst, depression og spiseforstyrrelser. Derfor er det vigtigt, at vi prioriterer et lokalt tilbud om åben, anonym og gratis psykologhjælp som et tiltag inden for tidlig indsats, som beviseligt har en betydelig effekt.

Dragør Kommune kommer med al sandsynlighed til at mangle læger i fremtiden. Det er ikke godt for folkesundheden, og vi skal derfor gøre, hvad vi kan som kommune for at sikre, at Dragørs borgere også i fremtiden har tilstrækkeligt med praktiserende læger.

Socialdemokratiet vil:

 • Sikre at der fortsat er et lokalt tilbud om psykologhjælp til unge

 • Arbejde for at Dragør Kommune er den kommune med det mindste alkoholforbrug blandt

  børn og unge

 • Forebygge således at vores unge tager et bevidst fravalg af hash og andre euforiserende stoffer

 • Sætte et ambitiøst mål for økologisk indkøb og opfordre til kødfrie dage i vores institutioner

 • Sikre forebyggelse af livstilssygdomme flyttes op

 • Sikre god lægedækning og et godt samarbejde mellem kommune, region og praktiserende læger.

 • Arbejde for et godt samarbejde mellem Dragør og Tårnby på det socialpsykiatriske område

 • Sikre at der udarbejdes en ny Sundhedspolitik

Dragør er omkranset af havmiljø og smuk natur, som vi skal værne om. Samtidigt er der en global miljømæssig udfordring, som kun kan løses ved at bæredygtige tiltag også forankres lokalt og regionalt.

Derfor vil Socialdemokratiet i Dragør arbejde for at implementere FN’s 17 verdensmål, hvor det giver mening.

I Dragør vil en af vores største opgaver blive at sikre Dragør som klimarobust kommune. Vi skal sikre mod oversvømmelser, hav- og grundvandsstigning og skybrud. Socialdemokratiet ønsker, at vores kystsikring skal være bæredygtig og samtidig komme såvel naturen som flest mennesker til gavn med nye naturlandskaber, rekreative forstrande og tilgængelige stisystemer.

Vi mener, at Dragør Kommune bør gå forrest i den grønne omstilling, og vi vil over en periode arbejde for at udskifte kommunens konventionelle biler til elbiler, implementere energiforbedringer og anvende vedvarende energi, udfase brug af sprøjtemidler på offentlige arealer, samt at tænke verdensmålene ind i den øvrige drift og udvikling af kommunen, så vi kan skabe mulighed for miljømæssig modernisering og udvikling af vores by-, bolig- og naturområder.

Vi vil nedbringe mængden af henkastet affald i by- og naturområder, og vi vil arbejde for større biodiversitet blandt andet ved at lade udvalgte vejgrøfter stå uberørte, og fremme bestanden af bier, sommerfugle og andre insekter ved at så blomster i rabatter og på kommunale arealer, hvor det giver mening. Vi foreslår også at plante flere vejtræer langs de primære færdselsveje, samt i nogle af byens villakvarterer, så træerne kan bidrage til Dragørs klimaløsning og forskønne byen yderligere til gavn for dyreliv, miljø og mennesker.

Vi foreslår derudover en dialog med og inddragelse af borgerne og miljøorganisationer, så Dragørs mange private haver kan bidrage til mere vild natur og være med til at udgå brug af sprøjtemidler. Ligesom borgerne kan bidrage ved affaldssortering og ved at nedbringe deres egne affaldsmængder.

Vi vil tage bæredygtige beslutninger og derigennem sikre miljøet, naturen og biodiversiteten i Dragør.

Socialdemokratiet vil:

 • Arbejde for en robust klimasikring af Dragør med relevant kystbeskyttelse og skybrudssikring

 • Arbejde for mindre CO2-udledning ved i højere grad at anvende vedvarende energi

 • Understøtte og udvikle den vilde natur, biodiversitet og lokale plejeplaner

 • Inddrage borgerne, så de kan bistå med affaldssortering, biodiversitet og giftfri haver til gavn for dyreliv og grundvand

 • Sikre kvaliteten af vores grundvand i tæt dialog med Hofor

 • Arbejde for at nedbringe mængden af henkastet affald i by- og naturområder ved at opsætte

  flere skraldespande og føre kampagner

 • Samarbejde med organisationer og foreninger inden for bæredygtighed, miljø og natur.

 • Udskifte den kommunale bilpark til miljøvenlige biler over tid

 • Arbejde for implementering af udvalgte FN’s verdensmål

Socialdemokratiet i Dragør ønsker at styrke handelslivet, håndværksmestrene, virksomhederne og nye iværksættere, så vi får skabt liv og flere lokale arbejdspladser. Vi ønsker en fortsat udvikling af byens erhvervsområder, og vi ser derfor positivt på, at der nu arbejdes på muligheden for at udvide erhvervsområdet på A.P. Møllers Allé, da vi mener, at der generelt er behov for at forbedre virksomhedernes muligheder og vilkår.

Vi vil fortsat søge et samarbejde med Dragør Erhverv, så vi sikrer, at også virksomhederne bliver hørt i forhold til kommunens muligheder for at understøtte en positiv udvikling af erhvervslivet.

Det er vigtigt for Socialdemokratiet både at anbefale og understøtte erhvervslivets muligheder for at tage et socialt ansvar, f.eks. i form af fleksjob, så mennesker med nedsat erhvervsevne, får mulighed for at bidrage til arbejdsmarkedet. Desuden bør der etableres flere lærlinge- og elevpladser lokalt. Vi ønsker, at Dragør Kommune skal være en aktiv medspiller i udviklingen af kommunale-private samarbejder.

Turisme er en omdiskuteret, men betyder stor indtægtsmulighed for kommunens erhvervsliv. Socialdemokratiet ønsker en styret og bæredygtig udvikling af turismen, og vi vil arbejde for, at Dragør får turister i et omfang, som kommunen kan rumme og gerne turister, der bliver her i længere tid, bruger vores restauranter, handelsliv, overnatningsmuligheder m.v. og derigennem opnår en relation til byen.

Derfor skal der findes gode løsninger på parkeringsforhold og på den øgede trafik m.v., så vi understøtter de positive effekter af turismen og sætter begrænsninger for de negative konsekvenser. Samarbejdet mellem turisme og erhverv skal bidrage til øget indtjening og et bredere kendskab til vores forskellige tilbud, til vores handelsliv, vores naturværdier og vores kulturelle institutioner, men i et bæredygtigt omfang.

Socialdemokratiet vil arbejde for indførelse af betalingsparkering, parkeringskontrol og tidsbegrænset parkering for at sikre et tilstrækkeligt flow i byen, samt sikre muligheden for at begrænse antallet af turistbusser og antallet af besøgende i bil.

Samtidig med indførelse af betalingsparkering skal der gives gratis parkeringslicenser til kommunens borgere og lokale erhvervsdrivende. Overskuddet fra parkeringsafgifterne skal bruges på relevante afledte udgifter.

Socialdemokratiet vil:

 • Understøtte udviklingen af erhvervsområdet A.P. Møllers Allé

 • Understøtte udvikling af bæredygtig turisme

 • Understøtte de lokale handelsdrivende

 • Arbejde for flere lokale arbejdspladser

 • Arbejde for betalingsparkering for gæster

 • Arbejde for en positiv dialog mellem erhvervsliv og kommune

Socialdemokratiet ønsker, at kommunen skal være rummelig og mangfoldig. Vi ønsker en fortsat udvikling af boligområderne, og vi vil arbejde målrettet for en varieret boligsammensætning – under hensyn til vores nuværende by- og landskabsmiljøer.

Vi vil give mulighed for modernisering og udvikling i form af fortætning i de eksisterende boligkvarterer og ved nybyggeri i randområderne. Mange ældre borgere giver udtryk for ønsket om at kunne blive boende i Dragør, men også for ønsket om at flytte til en mindre bolig.

Socialdemokratiet ønsker at tillade opdeling af eksisterende parcelhusgrunde, og hvor det er hensigtsmæssigt gerne ned til 500 m2, da der fortsat vil være behov for mindre boliger.

Socialdemokratiet ønsker samtidig flere almene boliger, både til unge og til ældre, såvel som til enlige og til familier. Almene boliger giver større mulighed for at borgere med lavere indkomster kan bo og arbejde i kommunen.

Vi vil samtidig drøfte muligheden for flere, gode ungdomsboliger med vores lokale boligselskaber herunder muligheden for, at hjemmeboende børn kan søge bolig via de interne ventelister.

Socialdemokratiet ønsker endvidere at udvikle Dragør Kommunes fællesarealer til gavn og glæde for alle borgere og gæster ved at gøre dem grønne, brugbare og attraktive.

Vi ønsker at udvikle det maritime miljø i lystbådehavnen og fiskerihavnen, og med respekt for den historiske havn, således at der opnås en rimelig balance mellem fornyelse og bevaring.

Vi vil arbejde på fortsat at bevare Dragør Gamle Bys kulturværdier ved at sikre overholdelse af den bevarende lokalplan med stop for de mange uhensigtsmæssige dispensationer.

Den kollektive trafik skal være et reelt alternativ til bilen. Det kræver, at man oplever den kollektive løsning som hurtig, tilgængelig og pålidelig i hverdagen. Derfor vil Socialdemokratiet i Dragør arbejde for en bedre og mere miljøvenlig busdrift inkl. hurtig og hyppig forbindelse til Metroen.

Vi vil løbende se på, hvordan vi kan forbedre vores kollektive trafik blandt andet ved at arbejde for at få indsat el-busser, som er indrettet til, at man kan medtage et større antal cykler også i myldretiden, uden at det går ud over muligheden for at medtage øvrige passagerer og f.eks. barnevogne.

Bus 250S (tidligere 350S) er rygraden i Dragørs bus-net og har i de sidste mange år været Dragørborgernes primære busforbindelse til Tårnby Station, Tårnby Gymnasium og metroen.

Vi vil arbejde imod regionale besparelser på 250S. Samtidig skal vi fastholde og gerne udbygge vores gode kommunale forbindelser til metroen og lufthavnen.

Socialdemokratiet vil:

 • Arbejde for at Rødtjørnsområdet omkring det gamle fritidshjem udvikles til almene boliger samt sikre færdiggørelse af Engvejsarealet med almene boliger og med aktivitetspark

 • Gå i dialog med de almene boligselskaber for at omdanne nogle af deres 1-rums lejligheder til egentlige ungdomsboliger

 • Arbejde for at få flyttet ”Vej og Gartner” fra Nordre Dragørvej til eksempelvis til ARC (genbrugspladsen), og herefter boligudvikle området til almene boliger

 • Gå i dialog med Regeringen og Folketinget om støjzonerne, så vi på sigt får mulighed for at boligudvikle yderligere.

 • Sikre vedligeholdelse af veje, stianlæg og kloakanlæg

 • Gennem forhandling og dialog med Region Hovedstaden og vores nabokommuner arbejde

  for bedre og hyppigere busdrift med hurtig forbindelse til Metroen for Dragørs borgere

 • Arbejde for indførelsen af elbusser, som kan sikre attraktive transport- og forbindelsesmuligheder for kommunens borgere

 • Sikre en hensigtsmæssig prioritering af de nødvendige økonomiske midler i Dragør Kommune til de ønskede forbedringer af den offentlige transport

 • Sikre gode forhold ved og løbende opgradering af busstoppestederne, herunder nye cykelstativer mm.

 • Sikre busbetjening af Søvang, med busdrift til Dragør hele døgnet

 • Arbejde for igen at få busbetjening langs Hartkornsvej

For Socialdemokratiet er det vigtigt at styrke vores kultur-, idræts- og fritidsliv, så borgerne får mulighed for at få et aktivt og sundt liv, ligesom vi ser det at deltage i foreningslivet som en central del af det nære demokrati og et godt liv.

Vi ønsker, at borgerne skal kende Store Magleby og Dragørs unikke historier og baggrunden for vores levende kulturmiljøer samt sikre, at disse bevares for eftertiden.

Vi ønsker at give mulighed for et spænd af aktiviteter ved at udnytte faciliteterne i Hollænderhallen med tilhørende udearealer, Kongelundshallen og havnen bedre. Wiedergårdens Aktivitetshus og Sundhedshus skal være mødested for borgere, der søger kommunale tilbud og aktiviteter arrangeret af frivillige.

Vi ønsker at tilbyde borgerne mulighed for livslang læring uanset økonomisk formåen. Vi vil derfor arbejde for at udvide ordningen med aktivitetstilskud til pensionister, så dette tilskud også kan ydes til arbejdsledige og efterlønsmodtagere, hvis økonomi begrænser muligheden for at deltage i fritidsaktiviteter og undervisning.

Socialdemokratiet vil arbejde for, at idéen om et kulturhus bliver til virkelighed. Vi forestiller os et kulturhus med et varieret udbud af udstillinger, arrangementer og aktiviteter for alle.

Dette vil også være en oplagt mulighed for at inkludere byens børn og unge i en bredere vifte af fritidsaktiviteter. Ligesom vores skoler og institutioners samarbejde med den lokale biograf, biblioteket, Museum Amager, Musikskolen understøtter vores børns positive oplevelse af kulturens betydning.

Socialdemokratiet ønsker endvidere at igangsætte en drøftelse vedrørende en tidssvarende biblioteksdrift i Dragør. Dette skal ske ved at inddrage brugere, medarbejdere og øvrige borgere i arbejdet, så alle forslag og ideer kan indgå i drøftelserne og dermed i beslutningsprocessen.

Med vores kulturpolitik vil vi gerne støtte nye tiltag, og vi vil være åbne for at tænke nyt, så vi kan være fælles om kulturlivet i Dragør, som skal være sundere, rigere og skønnere.

Socialdemokratiet vil:

 • Indgå i drøftelser om etablering af et kulturknudepunkt i og ved Hollænderhallen

 • Sikre og støtte vores blomstrende forenings- og kulturliv

 • Sikre et velfungerende fritidsliv

 • Sikre et mangfoldigt udbud af fritidstilbud via økonomisk støtte til blandt andet folkeoplysningsforbundene, herunder AOF

 • Igangsætte en drøftelse vedrørende forslag og ønsker til en fremtidig biblioteksdrift i Dragør

 • Drøfte muligheder for at understøtte placering af en lokal biograf fremover

 • Arbejde for istandsættelsen af Krudthuset for enden af Møllevej med henblik på anvendelse til kulturelle formål

 • Etablere en stikhal ved Hollænderhallen

Vi ønsker, at Dragør skal være en god kommune at arbejde i.

Vi har en bred kreds af engagerede, fagligt dygtige og omsorgsfulde medarbejdere – på vidt forskellige uddannelsesniveauer.

Det er vores medarbejderne, der møder borgerne i øjenhøjde. De, som leverer og producerer vores fælles velfærd. Her tænker vi også på kontinuitet, at der er styr på økonomien, således at vores medarbejdere føler sig trygge i ansættelsen.

En god arbejdsplads giver også de ansatte gode rammer som forudsætning for at give borgerne den bedste service. Det er derfor vigtigt at have en god dialog med medarbejderne. Det er deres møde med borgerne og deres faglige kunnen, som ligger til grund for den bedst mulige velfærd.

Socialdemokratiet vil:

  • Sikre tryghed i ansættelse

  • Sikre at medarbejderne mødes af en kompetent ledelse

  • Fortsat rette fokus på fastholdelse i ansættelsen

  • Tage socialt ansvar

  • Opnormere deltidsstillinger til fuldtidsstillinger, hvor det er hensigtsmæssigt

  • Oprette kombinationsstillinger, hvor det giver mening

  • Skabe gode rammer for efteruddannelse

  • Tilbyde uddannelse som pædagog, sosu assistent og sosu hjælper med voksenløn

Fundamentet for en velfungerende kommune er en stabil økonomi. Socialdemokratiet i Dragør vil føre en økonomisk ansvarlig politik, hvor vi hvert år fremlægger budgetforslag, der tager udgangspunkt i vores politik og i kommunens økonomiske vilkår.

For at opnå økonomisk balance vil Socialdemokratiet ved enhver budgetlægning vurdere muligheden for merindtægter gennem justering af takster, lejeindtægter, samt anden betaling for serviceydelser, samt have opmærksomhed på at mindre udgifter bør opnås gennem konkrete besparelser.

Både centralt og decentralt skal der ske en effektivisering af driften, således at der udvikles en større respekt for styringen af økonomien i forhold til de gældende budgetter.

Socialdemokratiet vil fokusere på cirkulær økonomi med mulighed for at en større del af økonomien forbliver i kommunen. Muligheden for at bruge interne aktører skal altid overvejes før der købes eksterne aktører.

Socialdemokratiet ønsker at fastholde medarbejdere og deres viden i kommunen til at varetage relevante opgaver samt til en pris der forventelig er billigere end eksterne firmaer.

Socialdemokratiet vil:

 • Medvirke til, at kommunens budget opnår den bredest mulige tilslutning.

 • Medvirke til, at der både centralt og decentralt sker en ansvarlig effektivisering af driften, og at der udvikles en større respekt for styringen af økonomien i forhold til de gældende budgetter

 • Have fokus på, at der foregår en budgetstyring med jævnlig tilbagemelding til det politiske system.

 • Arbejde for, at der skabes et økonomisk råderum i Dragør til at udvikle og afprøve nye velfærdsmetode

 • Anvende cirkulær økonomi, hvor det giver mening

 • Sikre en ansvarlig økonomi, der er forudsætningen for at Dragør kan forblive en selvstændig

  kommune

 • Gå i dialog med Regering og Folketing om at sikre de nødvendige økonomiske forudsætninger for gennemførelsen af kystsikringen i forhold til anlægsloft, direkte tilskud og relevante lånemuligheder mv.